Stowarzyszenie Tarło - Kolonia

O Stowarzyszeniu Inicjatywy
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Stowarzyszenie Tarło - Kolonia
1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Tarło - Kolonia W dalszych postanowie- niach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jesti gmina Niedźwiada

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Tarło - Kolonia

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regula- minu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

6. Cele Stowarzyszenia to:

1. Rozwój Wsi Tarło – Kolonia                                                             

2. Rozwój Gminy Niedźwiada

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wsparcie inicjatyw lokalnych

2. Współpracę z gminą Niedźwiada

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

11. Członek ma prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 18 lat; .
2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia

12. Członek obowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia


13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi
2. śmierci członka Stowarzyszenia
3. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

15. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków,
2. Przedstawiciel.
16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

17.1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
2. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

19. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
3. przyjmowanie i odwoływanie członków
4. uchwalanie zmian regulaminu
5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczyste- go
7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 1 000 zł


20. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
3. zwoływanie zebrania członków

23. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 1 000 zł

25. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
1. składek członkowskich
2. dotacji
3. darowizn
4. zbiórek publicznych
5. spadków, zapisów,
6. dochodów z majątku stowarzyszenia
7. dofinansowań
26. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do gło- sowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznacze- nie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.